Gwo Solisyon

Ayiti Tapan

Pou peyi Ayiti pran bon jan chimen devlopman an

Bon règleman pa gate zanmi! Pou nou rive jwenn vitès pwogrè a, leta a dwe redefini kondisyon pou moun travay ak li pi byen. Sa dwe fèt nan trasparans pou koupe abitid trennen pye ki pa bon pou nou tout la. Pou sa, yon sistèm tankou Ayiti Tapan kreye pou leta a ka mete administrasyon piblik la sou menm pye chak jou ki pase sou lavi repiblik la. Mezi wanga’w, mezi lajan’w! Kantite lè ou travay pou leta a se kantite lajan ou resevwa nan fen mwa a. Jistis pou ou, jistis pou leta a! Kidonk, jisitis nou tout!

AT: Pou bon jan kontwòl

Absans ak reta anpil nan anplaye leta yo se yon lajan pèdi pou peyi a. Men, lè sa konsène plizyè milye anplwaye, se devlòpman peyi a nou mete nan pasay pou sa kap vini yo. Anreta 1 fwa = 1 pwen pèdi. Yon absans = 3 pwen pèdi. Ak Ayiti Tapan tout administrasyon piblik la ap mache dwat epi respekte. Twòp check zonbi! Twòp move lafwa nan mitan anplwaye yo! AT gen kapasite pou bloke sa epi mete plis transparans.

AT:libète pou rete, bloke sanksyone ak revoke

Leta a ap defini objektif yo epi defini nivo sanksyon yo pou mank respè kontra li genyen ak tout anplwaye li yo. Sistèm AT a pwograme pou koupe kontra li otomatikman nan kad sa ki defini yo si anplwaye a pa fè tan ak sa ki defini yo. Okenn gwo chabrak pap ka mete moun ki revoke andedan sistèm nan. Ayiti Tapan: Se patwon an!

Ou bezwen èd?


  Sistèm Ayiti Tapan an ka ede leta a òganize pi byen tout chantye li genyen nan peyi a nan yon sèl klik. Chak aktè ki enplike ka jwenn rapò sou lajan ki depanse, fakti, avansman sou chak pwojè ki konsène repiblik la san pèdi tan. Se pou sa Ayiti Tapan an ka konsidere tankou de nawè repiblik la.

  Ou bezwen èd? Rele nou nan  1 (754) 800 8592

  Nou pap trennen pye

  Ayiti Tapan mete bout nan parès ki te djeri bosko li nan kòlèt repiblik la depi digdantan an. Zannannan kon pengwen, pik kon mawon, ap respekte kontra yo genyen ak leta toupatou sou tè peyi Ayiti.

  • Zonbi pa travay pou leta ayisyen kidonk li pap jwenn chèk leta a
  • Pa gen trennen pye nan travay leta
  • Tout travay yo dwe fèt jan sa ekri a
  • Tout sèvis leta dwe disponib toupatou

  Yon sistèm k’ap ede’n jwenn repons ak tout kesyon nou yo.

  Ayiti Tapan se yon sistèm ki senp pou itilize e ki ka ede leta a jere tout kalite operasyon tout nati li yo nan administrasyon piblik la. Mete sou sa, li posib pou fè yon analiz sou jan travayè administrasyon piblik la ap pwogrese chak jou, chak semèn, chak semès, chak lane, elatriye.

  0
  milyon ayisyen dwe viv pi byen
  0%
  Sèvis ke leta a dispoze pou bay sitwyen yo dwe pi vit epi gen pi bon kalite
  0
  Travay tou nèf ke nou ka kreye nan peyi a
  0
  milyon dola ke nou ka ekonomize

  Yon kout je sou

  Objektif nou yo

  Kouman AT peye anplwaye yo?

  Ak Ayiti Tapan leta ayisyen paka pran nan fo mamit ankò. Gen yon kontwòl san fos kote pou siveye prezans ak absans tout travayè leta yo. Kontwòl sa yo anrejistre nan sistèm AT an chak jou pou pèmèt ke enstitisyon ki la pou peye anplwaye leta yo resevwa yon rapò ki tou bay enfòmasyon sou kantite lè anplwaye yo travay pandan peryòd la.

  Men kisa sitwayen ayisyen yo panse de Ayiti Tapan

  Yon Solisyon Ki Itil

  Mwen kontan dekouvri nivo teknoloji Ayiti Tapan mete nan sitèm sa. Se kalite inisyativ sa yo ki ka chanje peyi sa. Mwen espere tout sektè nan peyi a jwenn sèvis sa. Ekip la serye e toujou disponib.

  Barbara Louis Etidyan
  Yon Gwo Eksperyans

  Eksperyans lan se te bagay serye nèt al kole. Mwen te krenn nan kòmansman an. Men jan mwen itilize sistèm nan e sitou ak konseye yo ki ede mwen konprann li klè, mwen vin santi li pa konplike di tou e nou te bezwen zouti sa.

  Garry J. Manadjè
  Bèl Eksperyans

  Esperyans mwen fè ak AT se te sa nèt. Mwen voye yon gwo ayibobo pou ekip sa ki fasilite peyi a fè ekonomi ak sistèm sa. Chapo pou direktè ak pou disponibilite li ki pèmèt ke sèvis sa pi enteresan.

  Nicky R. Fonksyonè

  Nouvèl sa fenk tonbe

  Ayiti Tapan pèmèt peyi a ekonomize tan, lajan. Ayiti pa bezwen achte pakèt lojisyèl ak materyèl pou ankonbre biwo leta yo pou fòse anplwaye yo travay pil sou pil. Bay inisyativ sitwayen sa yon bourad pou kwape diferans ki genyen nan tretman leta ka bay sitwayen li yo sou tout tè Ayiti.